Anne Marie Bøgelund og Hans Peter Jensen

 

Skipper Hans Peter Jensen, søn af Marsvinejæger Jens Christensen og Kristine Thorsdatter, blev født i Middelfart onsdag den 8. september 1790 og døbt i kirken den efterfølgende søndag.

I hjemmet var der tradition for at beskæftige sig med fiskeri eller søfart. Hans fars familie havde i 3, måske flere generationer, været Marsvinejægere i Middelfart. Foruden Hans Peter var der en storebror Christen og 2 søstre Marthe og Christiane.

Den 23. januar 1807 døde moderen. På dette tidspunkt var de to brødre udkommanderet i Kongelig tjeneste. Hans Peter på kanonbåden ved Nakskov, og Christen på kanonbåden ved Nyborg. Disse kanonbåde blev brugt til at fører guerillakrig til søs mod Englænderne. Bådene var bygget uden kahyt eller kabys, og da de kunne være i søen i op til en uge af gangen, har det sikkert været et hårdt liv om bord. De blev drivvåde, sov under åben himmel, roede som galejslaver og skulle slås som besærker. Maden ombord bestod af tørre beskøjter måske med en dram til.

To år efter, den 15. juni 1809 døde faderen Jens Christensen af tuberkulose, og arven bliver fordelt med 62 Rigsdaler til hver af brødrene og 31 Rigsdaler til hver af søsterene, heraf var den ene død inden skiftet blev afholdt.

Den 2. januar 1819 bliver Hans Peter og Anne Marie gift i Rørup kirke. Anne Marie er på dette tidspunkt sypige på Erholm, et gods der ligger midt mellem Middelfart og Odense. Godsejer Cederfeld må syntes godt om Anne Marie, da han forærede dem et kobberstik i bryllupsgave. Hendes forældre var vævermester i Middelfart Jacob Nielsen Bøgelund og Marie Christine Christensdatter. Anne Marie var ved vielsen gravid i femte måned. Det må have været en drøj omgang for hende først at flytte til Middelfart i januar og så i marts flytte til Bogense hvor hun i april føder deres første søn Jens Jacob.

Fra dette tidspunkt af går det godt for familien. Kirstine Marie bliver født i 1820 og Niels Christian i 1822. Samme år køber Hans Peter en halvpart i skibet "Lille Andreas", en slup på 5 kommercelæste (ca. 12 brt.). Hans Peter får den 23, september 1823 borgerskab som skipper i Bogense, og i foråret 1824 køber han sit eget hus i Adelgade for 50 Rdl. i sølv. Senere på året køber han endnu en halvpart i et skib, nemlig den i Troense nybyggede slup "Ørnen" på 19% kommercelæste (ca. 40 brt.). For sin halvpart betalte han 150 Rigsbankdaler i sedler. Den anden halvpart købtes af Anders Larsen Schmidt, en søn af skibets bygmester Lars Andersen Schmidt i Røde Mølle. For at få borgerskab som skipper skulle man have skibssesionens certifikat, en eksamenering som Hans Peter har erhvervet sig 1822-23. Derfor kunne han også tage hyre på de større sejlskibe, bl.a. førte han i 1836 skonnerten "Die Elbe" fra Hamburg til Liverpool, men det var med sit eget skib "Ørnen", at han foretog de fleste sørejser. Med den foretog han foruden de mange indenlandske sejladser, også på længere ture til bl.a. Nantes, Liverpool og Drammen.

Selv om landet var ude i en krisetid i disse år efter statsbankerotten, ser det ikke ud til at berøre Hans Peter og Anne Maries familie. Støt og roligt voksede den med Christiane i 1824, Thor i 1826, Hans Peter 1 1828, Andreas i 1831 og Martin i 1834. Før i tiden var navneskikken med at opkalde sine børn efter deres bedste- og olde-forældre brugt overalt i landet, og med Hans Peter og Anne Maries børn er det lige efter bogen. Deres første søn JENS JACOB fik navnet Jens efter sin farfar Jens Christensen, og Jacob efter sin morfar Jacob Bøgelund. Den første datter KIRSTINE MARIE fik Kirstine fra sin farmor og Marie fra sin Mormor. Den anden søn NIELS CHRISTIAN fik Niels efter sin morfars far og Christian efter farfars far. CHRISTIANE deres anden datter fik sit navn efter sin mormors far Christian. THOR efter sin farmors far og HANS PETER efter sin far. Her er de vel så løbet tør for familienavne, så den femte søn ANDREAS bliver opkaldt efter faderens første skib "Lille Andreas". Til sidst kom så MARTIN, hvis navn jeg ikke andre steder er stødt på i min forskning, men det kan være en omskrivnig af Hans Peters søster Marthes navn.

I  januar 1844 var Hans Peter på rejse fra København til Århus. Rejsen blev hans sidste, for han var blevet smittet med sorte kopper, en af den tids mest frygtede sygdomme. Vejret var ikke det allerbedste, men besætningen forcerede skibet frem for at nå Århus hurtigst muligt. Herved ødelagdes et storskøde, fokken og storsejlet. Ved ankomsten til Århus er Hans Peter meget hårdt angrebet af sygdommen. 

 

Århus Stiftstidene skriver:

18. januar 1844.

De naturlige Kopper er komne her til Byen. En Skipper har bragt dem med sig fra København, og ligger meget hårdt angreben deraf.

 20. januar 1844.

Den forhen anmeldte Skipper, der havde bragt Kopperne hertil, er ved Døden afgået.

 26. januar 1844.

De som beviste min salig Mand den sidste ære, ved Flagning og ved at ledsage ham til sit Hvilested, modtage hermed min Søns og min inderligste Taksigelse.

Ane Marie Jensen fød Bøilund.

April 1844.

Efter begjæring af Captain A. Lund foretages Auktion førstkommende Løverdag d. 6. dennes om eftermiddagen K1. 4, ombord i Slupskibet "Ørnen" beliggende i denne Byes Havn, over et Storsejl, en stagfok, et storskøde m. v. der Alt ved forceret Seilads er bleven Sprængt. Lysthavende indbydes.                            Århus Byfogdekontor d. 3. April 1844. Fleischer.

 

Og følgende digt er indrykket i Fyns Avis og Avertissements-Tidene den 27. januar 1844.

Den lune Gravhøj nu bedækker

Dit støv paa Jyllands fjerne Kyst;

Hist Stormens Brag Dig ikke vækker -

Du har bestaaet den tunge Dyst.

 

Den sidste Reise var dig streenge -

Vildt rased' det troløse hav !

Vel frelstes Du, men, ak ! hvorlænge?

Du fandt en Havn, men og en Grav.

 

De Kjære som Du efterlader

Med graad de saae dig gaae til Ro

De ville mindes Deres Fader ;

Thi som Forsørger var Du tro.

 

Saa svæve Fred da om din Bolig ;

Blidt slumrer Du i "Jesu Navn"!

Du brugte Livets Sommer trolig

Og ligger nu i Vinter Havn !!

 

Hvorfor auktionen først foretages i April måned hænger måske sammen med at skibet måtte ligge i karantæne på reden.

 Herefter er det Anne Dorthea der som ejer af "Ørnen" fortsætter sejladsen, med sønnen Niels Christian som skipper. Hun blev boende i Adelgade indtil hun i 1882 selv døde som 91 årig.